Algemene leveringsvoorwaarden MVH Techniek BV

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1.
1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.
2. Indien de verkoper/opdrachtnemer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaarden
voor het overige van kracht.

TOTSTANDKOMING
Artikel 2.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft verkoper/ opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee
werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
De overeenkomst komt tot stand wanneer verkoper/opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht deze bevestigt dan wel
met de uitvoering van de opdracht begint.

WIJZIGINGEN
Artikel 3.
1. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen verkoper/opdrachtnemer en
koper/opdrachtgever zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs
schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de prijs is een geschil tussen beide partijen aanwezig, waarop van toepassing is
het in deze voorwaarden opgenomen artikel betreffende geschillen.

ANNULERING
Artikel 4.
1. Koper/opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst te annuleren.
2. Koper/opdrachtgever is door de annulering gehouden de verkoper/opdrachtnemer te voldoen de kosten, die deze heeft gemaakt ten
behoeve van de gesloten overeenkomst.

VERPAKKING EN VERZENDING
Artikel 5.
1. De verkoper/opdrachtnemer verbindt zich jegens de koper/opdrachtgever om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de
goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De
verkoper/opdrachtnemer draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.
2. De goederen zullen door de verkoper/ opdrachtnemer bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de
overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

EIGENDOMSOVERGANG
Artikel 6.
1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de eigendom van de goederen/diensten overgaan op koper/opdrachtgever bij a flevering.
2. Alle geleverde goederen/diensten blijven eigendom van de verkoper/opdrachtnemer zolang de koper/opdrachtgever niet aan al zijn
verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan.
3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper/ opdrachtnemer bestaat omtrent de betalings-capaciteit van de koper/opdrachtgever, is de
verkoper/opdrachtnemer bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de koper/opdrachtgever zekerheid voor de betaling
verschaft. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de verkoper/ opdrachtnemer door deze vertraagde a flevering geleden
schade.
4. Verkoper/opdrachtnemer behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de goederen/diensten voor.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het gebruiksrecht van de koper/opdrachtgever met de betrekking tot de geleverde
goederen/ diensten beperkt tot de onderneming van de koper/opdrachtgever. De goederen/diensten, geleverd door de
verkoper/opdrachtnemer, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.

TIJDSTIP VAN LEVERING
Artikel 7.
1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de
koper/opdrachtgever dus verkoper/opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

OVERMACHT
Artikel 8.
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper/opdracht-nemer opgeschort. Indien de periode, waarin
door overmacht nakoming van de verplichting voor verkoper/opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
2. Indien verkoper/opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet
aan de verkoper/opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

GARANTIE
Artikel 9.
Diensten
1. Verkoper/opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde goederen/diensten en wel in dier voege, dat alle
gebreken in het geleverde kosteloos zullen worden hersteld, mits zodanige gebreken binnen bekwame tijd na ontdekken of redelijkerwijs
kunnen ontdekken schriftelijk ter kennis van de verkoper/opdrachtnemer.
2. Deze garantie ontslaat de koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen, welke voortvloeien uit de gesloten ov ereenkomst.
3. De garantie vervalt, indien ander dan met toestemming van de verkoper/opdrachtnemer in het geleverde wijzigingen zijn aangebracht.
4. Gebreken, veroorzaakt door de koper/ opdrachtgever of derden vallen niet onder de garantie. Hertellen van zodanige gebreken wordt in
rekening gebracht.
Koop:
1. Verkoper/opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde goederen gedurende in de
orderbevestiging gestelde garantieperiode en wel in dier voege, dat alle gebreken, waarvan koper/opdrachtgever aan verkoper/opdrachtnemer
binnen de overeengekomen termijn, doch direct na het bekend worden van het gebrek, schriftelijk kennis geeft en aantoont, dat zij
binnen de genoemde termijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door verkoper/ opdrachtnemer
geleverde constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door verkoper/opdrachtnemer ten spoedigste kosteloos
zullen worden hersteld.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 10.
1. Verkoper/opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door koper/opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt,
tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum
van € 5.000,-.
3. In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 aanvaardt de verkoper/opdracht-nemer geen aansprakelijkheid voor schade wegens
overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking,
informatie of materialen van de opdrachtgever.
4. In geval van een onrechtmatige daad van verkoper/opdrachtnemer of van zijn ondergeschikten is verkoper/opdrachtnemer slechts
aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot € 907.560,-.
5. Verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik
van gegevens, welke hem door of vanwege koper/opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
6. Verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper/
opdrachtnemer of van diens leidinggevende ondergeschikten.

PRIJS EN BETALING
Artikel 11.
1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
2. Verkoper/opdrachtnemer is gerechtigd prijsverhogingen in de productiefactoren door te rekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 5%
is, heeft koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien koper/ opdrachtgever consument is, kan hij, indien een
prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht
het percentage van de verhoging.
3. Koper/opdrachtgever is verplicht de prijs binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te voldoen zonder toepassing van enige niet
wettelijke compensatie.
4. Bij gebreke van tijdige betaling is koper/ opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag per maand.
5. Door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van
opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper/opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur. 

ONTBINDING
Artikel 12.
1. Indien de koper/opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een
ingebrekestelling met een termijn
van één week, is de verkoper/opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren.
In dat geval is koper/opdrachtgever aansprakelijk voor de door verkoper/opdrachtnemer geleden schade. Betalingsverplichtingen,
betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.
2. Indien verkoper/opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van koper/opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot
buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan in rekening van koper/ opdrachtgever.
3. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van koper/opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de koper/opdrachtgever in staat van faillissement
wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
4. In dat geval is koper/opdrachtgever aansprakelijk voor de door verkoper/opdrachtnemer geleden schade.

GESCHILLEN
Artikel 13.
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank
bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem. Verkoper/opdrachtnemer blijft echter bevoegd koper/opdrachtgev er te
dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. Indien de wederpartij consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat verkoper/ opdrachtnemer zich op deze bepaling heeft
beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke
rechter.